گروه ادبیات استان همدان
 
 
ادبیات ، شعر ، داستان ، سوال ، نظر
 
تذكرات مهم :

رعايت بارم بندي درطرح سؤالات امتحانات نهايي الزامي ولي درامتحانات داخلي پيشنهادي است. بديهی است رعايت بارم بندی درطراحی سئوالات امتحانات هماهنگ کشوری يا استانی از تضيع حق دانش آموزان جلوگيری خواهد کرد.
2- بر اساس تبصره 1/2 ماده 19 آيين نامه آموزشي دوره پيش دانشگاهي ، سؤالات امتحانات نوبت شهريور مراکز پيش دانشگاهي که به صورت هماهنگ منطقه اي طراحي مي شود براساس20 نمره و همانند بارم بندي امتحانات جبراني مربوطه مي باشد.
بارم بندي دروس دوره ي متوسطه در دبيرستان هاي بزرگسالان همانند بارم بندي نوبت شهريور است.
مواردي ازکتاب درسي كه مطالعه آزاد اعلام گرديده در ارزشيابي ها لحاظ نمي گردد.

  


   

بارم بندي درس زبان و ادبيات فارسي (عمومي)

 

ريز مواد آزمون

نيمسالي

جبراني

خود آزمايي
(درك مطلب 5/2 تا 3 ، درك معني ومفهوم متن 5/2 تا 4 ، محتواي درآمدها 1 و نكات بلاغي 1تا2) 

8

10

معني ومفهوم نثر وشعر

4

6

تاريخ ادبيات وسبك شناسي

2

3

حفظ شعر

1

1

جمع

15

20

موارد زير براي مطالعه آزاد مي باشد:

درس 9: فقط شعر (1) - نفحات صبح سعدي

درس 10: فقط شعر (2) - راه بي نهايت حافظ

درس 20: قسمت اول به بلبل

درس 22: قسمت دوم شعر تسلي خاطر جامي

درس 24: فقط متن افشين و بودلف

درس 30: صداي پاي آب - از «چشم‌ها را بايد شست، جور ديگر ... » - صفحه 206 و207

          

بالاي صفحه


  


   

بارم بندي درس ادبيات فارسي (1) رشته علوم انساني

 

ريزمواد آزمون

نيمسالي

جبراني

قافيه

5/2

3

عروض

6

9

نقد ادبي

5/6

8

جمع

15

20

          

بالاي صفحه


  


   

بارم بندي درس ادبيات فارسي(2) رشته علوم انساني

 

ريز مواد آزمون

نيمسالي

جبراني

خود آزمايي  (درك‌مطلب 5/2تا 3 درك‌معني و مفهوم‌متن5/2 تا 4،محتوايي درآمدها1و نكات‌بلاغي 1 تا 2)

7

9

معني ومفهوم نثر وشعر

4

6

تاريخ ادبيات وسبك شناسي

2

3

حفظ شعر

2

2

جمع

15

20

          

بالاي صفحه

 |+| نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم آذر 1387ساعت 8:29  توسط اعضای گروه  | 
 
  بالا