گروه ادبیات استان همدان
 
 
ادبیات ، شعر ، داستان ، سوال ، نظر
 
 

طرح درس روزانه                                                         مدت جلسه : 90 دقیقه

ادبیات دوم دبیرستان                                                    تهیه کننده :شیدا قزوینی

                                                                              کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

ماده درسی :

 ادبیات فارسی (2) _ رشته ی علوم انسانی

 

عنوان درس :          درس اول :   الهی / همای رحمت 

اهداف کلی :

1- آشنایی دانش آموزان با مناجات

2- آشنایی دانش آموزان با خواجه عبدالله انصاری

3- آشنایی دانش آموزان با شهریار

4- آشنایی دانش آموزان با آرایه ی تلمیح

اهداف جزئی :

1-آشنایی دانش آموزان با ویژگی های یک مناجات نامه

2- آشنایی دانش آموزان با آرایه ی سجع

3- آشنایی دانش آموزان با نثرهای مسجع

4- آشنایی دانش آموزان با مفاهیم خشوع و خضوع انسان در برابر آفریدگار 5- آشنایی دانش آموزان با شخصیت خواجه عبدالله

6- آشنایی دانش آموزان با دوره ی زندگی خواجه عبدالله

7- آشنایی دانش آموزان با آثار خواجه عبدالله

8- آشنایی دانش آموزان با ویژگی های نثر خواجه عبدالله

9- آشنایی دانش آموزان با قالب های شعر معاصر

10- آشنایی دانش آموزان با مفاهیم مذهبی در شعر همای رحمت شهریار

11- آشنایی دانش آموزان با اشعار شهریار

12- آشنایی دانش آموزان با شخصیت و زندگی شهریار

13- آشنایی دانش آموزان با آرایه ی تلمیح

14- آشنایی دانش آموزان با آرایه ی تلمیح در نثر خواجه عبدالله

15- آشنایی دانش آموزان با آرایه ی تلمیح در شعر همای رحمت شهریار

16- آشنایی دانش آموزان با سیر تاریخی آرایه ی تلمیح در ادبیات فارسی

 

·        اهداف رفتاری :

دانش آموز باید بتواند :

1-ویژگی های یک مناجات نامه را تعیین کند.

2-آرایه ی سجع و انواع آن را تعیین کند.

3-ویژگی های یک نثر مسجع را مشخص کند.

4- مفاهیم خضوع و خشوع را در مناجات نامه ی خواجه عبدالله ارزیابی کند.

5- خواجه عبدالله را معرفی نماید.

6- دوره ی زندگی خواجه عبدالله را تشریح نماید.

7- آثار خواجه عبدالله را نام ببرد.

8- ویژگی های نثر خواجه عبدالله را مشخص نماید.

9- قالب های شعر دوره ی معاصر را معرفی نماید.

10- قالب غزل را تعریف کند.

11- اعتقادات مذهبی شهریار را در شعر همای رحمت نشان دهد.

12- ویژگی اشعار شهریار را معرفی نماید.

13- آرایه ی تلمیح را با ذکر مثال تعریف کند.

14- تلمیح را در نثر خواجه عبدالله مشخص کند.

15- تلمیح رادر شعر همای رحمت شهریار تعیین کند.

16- سیر تاریخی آرایه های تلمیح را توضیح دهد.

 

 ازشیابی تشخیصی :

1-اصطلاح نثر را تعریف کنید.

2-اصطلاح نظم را تعریف کنید.

3-تفاوت سخن منظوم و منثوم را بیان کنید.

4-قافیه و ردیف را تعریف کنید.

5-قالب های شعری را نام ببرید.

6-قالب غزل را با ذکر مثال تعریف کنید.

7-از مفاهیم ایثار، جوانمردی و بخشش چه برداشتی دارید؟

 

 

- گروهای تدریسی :

گروه متوسط که متشکل از 30 نفر می باشد.

 

-مدل کلاس :

از آن جایی که بهترین مدل در کلاس های ادبیات دایره ای شکل است. کلاس مورد بحث هم بدین شکل برگزار می شود. معلم در وسط کلاس قرار می گیرد و دانش آموزان دور تا دور کلاس می نشینند.

 

-الگوهای تدریس :

با استفاده از روش سخنرانی، توضیحی، پرسش و پاسخ

در فاصله ی تدریس فرصتی به دانش آموز داده می شود تا خود به معنای جملات و ابیات پی ببرد. و به توضیح نکات و آرایه های مندرج در متن آگاه شود.(خانواده فردی)

از دانش آموزان کم حرف خواسته می شود تا به کمک معلم فعال شوند و در امر تدریس مشارکت نمایند.(رفتاری)

 

-منابع :

- نیروی انسانی : دانش آموزان و معلم

- تجهیزات و فضا : کلاس درس، گچ وتخته، کتاب درسی

   دیوان غزلیات شهریار، کتاب مناجات نامه ی خواجه عبدالله

   ضبط صوت و نوار کاست اشعار شهریار به زبان خودش

   سی دی زندگی خصوصی، اجتماعی و هنری شهریار

 

-فعالیت معلم و شاگرد

الف- آمادگی و ایجاد انگیزه :

 احوال پرسی و حضور و غیاب – خواندن چند سطر از صحیفه ی سجادیه    /  10 زمان

ب – ارزشیابی تشخیصی :

پرسش از جانب معلم و پاسخ از طرف دانش آموزان به صورت شفاهی          / 15 زمان

ج – معرفی درس جدید :

قرائت متن درس توسط دو نفر از دانش آموزان -  بیان نکات.                    / 25 زمان

معانی درس با استفاده از روش پرسش و پاسخ – روش توضیحی.

و روش سخنرانی – بیان آرایه های موجود در درس .

بیان مفاهیم موجود در نثر خواجه عبدالله و شعر شهریار

د- خلاصه و نتیجه گیری :                                                                    /  15 زمان

بیان برداشت دانش آموزان از مناجات با خدای مهربان و اعتقادات مذهبی شاعر معاصر شهریار.

ارزشیابی پایانی :                                                                                 / 15 زمان                  

دانش آموز در پایان

1-آثار خواجه عبدالله را نام ببرید.

2-آرایه ی سجع را تعریف کنید.

3-انواع سجع را نام ببرید.

4-قالب غزل را تعریف کنید.

5-قافیه و ردیف شعر همای رحمت شهریار را تعیین کنید.

6-تلمیح را در شعر شهریار نشان دهید.

 

-تکلیف                                                                                                  / 5زمان

1-آرایه ی سجع را در نثرخواجه عبدالله را مشخص کنید.

2-آرایه ی شعر همای رحمت شهریار را تعیین کنید.

3-یک غزل از شهریار را به کلاس آورید.

4-چند شاعر غزل سرای معاصر را به اختصار معرفی کنید.

-پدیده های نو ظهور

در ده سطر نامه ای برای خدای خویش بنویسید. به طوری که ویژگی های یک مناجات در آن وجود داشته باشد.

به نظر شما راز موفقیت شهریار و ماندگاری اشعار او در چیست؟

برداشت اخلاقی خود را از مفاهیم عقیدتی شهریار و خواجه عبدالله بنویسید.                        90 دقیقه

                                                 
 |+| نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم دی 1389ساعت 10:6  توسط ناحیه 2  | 
 
  بالا