ادبیات ، شعر ، داستان ، سوال ، نظر
 

طرح درس روزانه                                                         مدت جلسه : 90 دقیقه

ادبیات دوم دبیرستان                                                    تهیه کننده :شیدا قزوینی

                                                                              کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

ماده درسی :

 ادبیات فارسی (2) _ رشته ی علوم انسانی

 

عنوان درس :          درس اول :   الهی / همای رحمت 

اهداف کلی :

1- آشنایی دانش آموزان با مناجات

2- آشنایی دانش آموزان با خواجه عبدالله انصاری

3- آشنایی دانش آموزان با شهریار

4- آشنایی دانش آموزان با آرایه ی تلمیح

اهداف جزئی :

1-آشنایی دانش آموزان با ویژگی های یک مناجات نامه

2- آشنایی دانش آموزان با آرایه ی سجع

3- آشنایی دانش آموزان با نثرهای مسجع

4- آشنایی دانش آموزان با مفاهیم خشوع و خضوع انسان در برابر آفریدگار 5- آشنایی دانش آموزان با شخصیت خواجه عبدالله

6- آشنایی دانش آموزان با دوره ی زندگی خواجه عبدالله

7- آشنایی دانش آموزان با آثار خواجه عبدالله

8- آشنایی دانش آموزان با ویژگی های نثر خواجه عبدالله

9- آشنایی دانش آموزان با قالب های شعر معاصر

10- آشنایی دانش آموزان با مفاهیم مذهبی در شعر همای رحمت شهریار

11- آشنایی دانش آموزان با اشعار شهریار

12- آشنایی دانش آموزان با شخصیت و زندگی شهریار

13- آشنایی دانش آموزان با آرایه ی تلمیح

14- آشنایی دانش آموزان با آرایه ی تلمیح در نثر خواجه عبدالله

15- آشنایی دانش آموزان با آرایه ی تلمیح در شعر همای رحمت شهریار

16- آشنایی دانش آموزان با سیر تاریخی آرایه ی تلمیح در ادبیات فارسی

 

·        اهداف رفتاری :

دانش آموز باید بتواند :

1-ویژگی های یک مناجات نامه را تعیین کند.

2-آرایه ی سجع و انواع آن را تعیین کند.

3-ویژگی های یک نثر مسجع را مشخص کند.

4- مفاهیم خضوع و خشوع را در مناجات نامه ی خواجه عبدالله ارزیابی کند.

5- خواجه عبدالله را معرفی نماید.

6- دوره ی زندگی خواجه عبدالله را تشریح نماید.

7- آثار خواجه عبدالله را نام ببرد.

8- ویژگی های نثر خواجه عبدالله را مشخص نماید.

9- قالب های شعر دوره ی معاصر را معرفی نماید.

10- قالب غزل را تعریف کند.

11- اعتقادات مذهبی شهریار را در شعر همای رحمت نشان دهد.

12- ویژگی اشعار شهریار را معرفی نماید.

13- آرایه ی تلمیح را با ذکر مثال تعریف کند.

14- تلمیح را در نثر خواجه عبدالله مشخص کند.

15- تلمیح رادر شعر همای رحمت شهریار تعیین کند.

16- سیر تاریخی آرایه های تلمیح را توضیح دهد.

 

 ازشیابی تشخیصی :

1-اصطلاح نثر را تعریف کنید.

2-اصطلاح نظم را تعریف کنید.

3-تفاوت سخن منظوم و منثوم را بیان کنید.

4-قافیه و ردیف را تعریف کنید.

5-قالب های شعری را نام ببرید.

6-قالب غزل را با ذکر مثال تعریف کنید.

7-از مفاهیم ایثار، جوانمردی و بخشش چه برداشتی دارید؟

 

 

- گروهای تدریسی :

گروه متوسط که متشکل از 30 نفر می باشد.

 

-مدل کلاس :

از آن جایی که بهترین مدل در کلاس های ادبیات دایره ای شکل است. کلاس مورد بحث هم بدین شکل برگزار می شود. معلم در وسط کلاس قرار می گیرد و دانش آموزان دور تا دور کلاس می نشینند.

 

-الگوهای تدریس :

با استفاده از روش سخنرانی، توضیحی، پرسش و پاسخ

در فاصله ی تدریس فرصتی به دانش آموز داده می شود تا خود به معنای جملات و ابیات پی ببرد. و به توضیح نکات و آرایه های مندرج در متن آگاه شود.(خانواده فردی)

از دانش آموزان کم حرف خواسته می شود تا به کمک معلم فعال شوند و در امر تدریس مشارکت نمایند.(رفتاری)

 

-منابع :

- نیروی انسانی : دانش آموزان و معلم

- تجهیزات و فضا : کلاس درس، گچ وتخته، کتاب درسی

   دیوان غزلیات شهریار، کتاب مناجات نامه ی خواجه عبدالله

   ضبط صوت و نوار کاست اشعار شهریار به زبان خودش

   سی دی زندگی خصوصی، اجتماعی و هنری شهریار

 

-فعالیت معلم و شاگرد

الف- آمادگی و ایجاد انگیزه :

 احوال پرسی و حضور و غیاب – خواندن چند سطر از صحیفه ی سجادیه    /  10 زمان

ب – ارزشیابی تشخیصی :

پرسش از جانب معلم و پاسخ از طرف دانش آموزان به صورت شفاهی          / 15 زمان

ج – معرفی درس جدید :

قرائت متن درس توسط دو نفر از دانش آموزان -  بیان نکات.                    / 25 زمان

معانی درس با استفاده از روش پرسش و پاسخ – روش توضیحی.

و روش سخنرانی – بیان آرایه های موجود در درس .

بیان مفاهیم موجود در نثر خواجه عبدالله و شعر شهریار

د- خلاصه و نتیجه گیری :                                                                    /  15 زمان

بیان برداشت دانش آموزان از مناجات با خدای مهربان و اعتقادات مذهبی شاعر معاصر شهریار.

ارزشیابی پایانی :                                                                                 / 15 زمان                  

دانش آموز در پایان

1-آثار خواجه عبدالله را نام ببرید.

2-آرایه ی سجع را تعریف کنید.

3-انواع سجع را نام ببرید.

4-قالب غزل را تعریف کنید.

5-قافیه و ردیف شعر همای رحمت شهریار را تعیین کنید.

6-تلمیح را در شعر شهریار نشان دهید.

 

-تکلیف                                                                                                  / 5زمان

1-آرایه ی سجع را در نثرخواجه عبدالله را مشخص کنید.

2-آرایه ی شعر همای رحمت شهریار را تعیین کنید.

3-یک غزل از شهریار را به کلاس آورید.

4-چند شاعر غزل سرای معاصر را به اختصار معرفی کنید.

-پدیده های نو ظهور

در ده سطر نامه ای برای خدای خویش بنویسید. به طوری که ویژگی های یک مناجات در آن وجود داشته باشد.

به نظر شما راز موفقیت شهریار و ماندگاری اشعار او در چیست؟

برداشت اخلاقی خود را از مفاهیم عقیدتی شهریار و خواجه عبدالله بنویسید.                        90 دقیقه

                                                 
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ساعت 10:6  توسط ناحیه 2 | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
گروه ادبیات استان همدان به سال 1386 این وب لاگ را طراحی و به علاقه مندان تقدیم نمود . این گروه متشکل از آقایان نعیم حق شناس و حسین ایاضی از دبیران ناحیه ی یک همدان بوده واز سال(87/88) خانم محبوبه کامرانی نیز به گروه پیوسته اند.از سال تحصیلی( 89-88) آقای عبدالحمیدرزاقی از شهرستان تویسرکان و خانم انتصار پرستگاری از ناحیه ی 1 همدان و خانم محبوبه کامرانی فرد از ناحیه 2 در گروه ادبیات استان همکاری می نمایندو آماده ی پاسخگویی به همکاران محترم در سطح استان می باشند.

پیوندهای روزانه

گروه آموزشی استان گلستان
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
هفته چهارم بهمن ۱۳۹۲
هفته سوم بهمن ۱۳۹۲
هفته دوم بهمن ۱۳۹۲
هفته چهارم آذر ۱۳۹۲
هفته دوم آذر ۱۳۹۲
هفته چهارم مهر ۱۳۹۲
هفته دوم مهر ۱۳۹۲
هفته اوّل مهر ۱۳۹۲
هفته اوّل تیر ۱۳۹۲
هفته چهارم خرداد ۱۳۹۲
هفته چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲
هفته دوم اردیبهشت ۱۳۹۲
هفته اوّل اردیبهشت ۱۳۹۲
هفته چهارم فروردین ۱۳۹۲
هفته چهارم اسفند ۱۳۹۱
هفته دوم اسفند ۱۳۹۱
هفته اوّل اسفند ۱۳۹۱
هفته چهارم بهمن ۱۳۹۱
هفته سوم بهمن ۱۳۹۱
هفته دوم بهمن ۱۳۹۱
هفته اوّل بهمن ۱۳۹۱
هفته چهارم دی ۱۳۹۱
هفته سوم دی ۱۳۹۱
هفته دوم دی ۱۳۹۱
هفته اوّل دی ۱۳۹۱
هفته چهارم آذر ۱۳۹۱
هفته سوم آذر ۱۳۹۱
هفته دوم آبان ۱۳۹۱
هفته چهارم مهر ۱۳۹۱
هفته دوم مهر ۱۳۹۱
هفته اوّل تیر ۱۳۹۱
هفته سوم خرداد ۱۳۹۱
هفته دوم خرداد ۱۳۹۱
هفته اوّل خرداد ۱۳۹۱
هفته چهارم اردیبهشت ۱۳۹۱
هفته سوم اردیبهشت ۱۳۹۱
آرشيو
آرشیو موضوعی
فراخوان شركت در مسابقه علمي دبيران زبانوادبيات فار
اطلاعیه
فرم ارزیابی ازکار رابطان گروه های آموزشی مناطق 19
فراخوان مقاله ادبیات داستانی
فراخوان تولید درسنامه الکترونیکی
فراخوان مقاله ادبیات داستانی
اسد آباد
بخش نامه ها
ناحیه 1
رزن
قروه درجزین
فامنین
نهاوند
خزل
بهار
تویسرکان
جوکار
سامن
سردرود
قلقلرود
قهاوند
گل تپه
لالجین
ملایر
ناحیه2
کبودر آهنگ
سوال زبان فارسي زبان 2
نمونه سوال ادبیات فارسی 1
طرح درس روزانه
بالدر
اژدها در اساطیر ایران
فراخوان روزنامه ي ديواري
فراخوان نقد ادبی
مسلبقه ی دانش های ادبی
سوال ادبیات فارسی سال اول متوسطه
اسامی تنفرات برتر مسابقه ی استانی دانش های ادبی -ا
اسامی نفرات برتر مسابقه ی استانی دانش های ادبی
نفرات برتر مسابقه ی استانی دانش های ادبی همدان
زبان فارسی - دوم متوسطه - همدان
سوال ادبیات فارسی سال سوم تجربی - ریاضی
تبریک نوروزی
سوال زبان و ادب فارسی دوره ی پیش دانشگاهی همدان
نمونه سوال ادبیات فارسی سال اول متوسطه
جلال آل احمد
نمونه سوال از کل کتاب زبان فارسی سال اول دبیرستان
تبریک روز معلم
نقد و بررسی سوال زبان فارسی 3 خرداد87
گزارش گرد همایی دین و ادبیات . شیراز بهار 87
شرکت کنندگان در مسابقه ی نقد کتب ادبیات. همدان
شرکت کنندگان در مسابقه ی نقد کتب ادبیات متوسطه . ه
گزارش همایش دین و ادبیات شیراز اردیبهشت 87
نقد سوالات زبان فارسی سوم متوسطه (نهایی)
تبریک روز معلم
ارتباط دین و ادبیات در آموزش متوسطه
نقد و بررسی كتاب ادبیات فارسی (1)
ريز فعّاليّت گروه آموزشي ادبيّـات اسـتان در سه ماه
ريز فعّاليّت گروه آموزشي ادبيّـات اسـتان همدان
تغییرات زبان فارسی 3 علوم انسانی( تخصصی)
تغييرات زبان فارسي3 و 2 با توجّه به چاپ 1386
بارم بندي دروس دوره پيش دانشگاهي درسال تحصیلی87-88
جدول تغییرات كتب درسي دوره متوسطه وپيش‌دانشگاهي87
بارم بندي دروس زبان و ادبیات و تاریخ ادبیات متوسطه
جدول چاپ های قابل استفاده كتاب های منبع سؤالات آز
فهرست كتب منبع سؤالات آزمون سراسري سال 1388ادبیات
فهرست حذفيات كتب منبع سؤالات آزمون سراسري سال 1388
فرم ارزيابي از فعّاليّت سرگروه ( رابط زبان و ادب
پاسخ به موارد مندرج در صورت جلسات گروههای آموزشی م
سؤالات مسابقه­ی کتاب خوانی ( غزلیات حافظ )
بهاران خجسته باد
منتشر شدن اوّلین شماره ی « مرقّع رنگین »
ارزیابی اوّلیه گروه های آموزشی ادبیّات فارسی همدان
پاسخ به سؤالات رسیده از مناطق
داوینچی بر ظهور اوصاف پاراکلیتوس یا پریکلیتوس فقط
اطلاعیه ی نحوه ی استفاده از وبلاگ استان همدان
نکته­ها در تعیین تعداد تکواژ و واژه
شاهنامه آخرش خوش است
نوروز
هفت سین نوروزی یا هفت شین و یا هفت چین
تاریخ تطور زبان فارسی
سؤالات امتحاني درس ادبيات فارسي (2)سال دوم متوسّطه
واج ، انواع واج ، ترکیب واج­ها سؤالات کنکوری واج­
اعلام اسامي برگزيدگان مسابقه ي طرح سوال استاندارد
فراخوان همکاری بانخستین گاهنامه ی الکترونیکی گروه
سؤالات امتحاني درس زبان فارسي (1) پیش دانشگاهی
سؤالات زبان و ادبیّات فارسي (2) پیش دانشگاهی
حذفیات کتب زبان و ادبیات فارسی
کنایه در زبان فارسی ( 50 کنایه)
سبک شناسی ( سبک خراسانی به طنز )
یکی بود یکی نبود
یکی بود یکی نبود
سؤالات امتحان درس ادبيات 2
نقدی بر کتب دبیرستان وپیش
سوال زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی . شهر همدان
سوال و کلید زبان و ادبیات فارسی . پیش دانشگاهی . ا
شهریار
سوال زبان فارسی اول متوسطه
شعر :قاصد فصل پر گشودن
معني چند نام از شاهنامه ي فردوسي :
سؤالات زبان فارسي (1)پيش دانشگاهي جبرانی
سوال و پاسخ نامه ی زبان و ادبیات پیش دانشگاهی امام
نمونه سوال برتر کشوری(زبان و ادبیات 2 پیش دانشگاهی
نمونه سوال برتر کشوری(زبان فارسی ۱ سال اول متوسطه)
نمونه سوال برتر کشوری(تاریخ ادبیات ایران و جهان )
نمونه سوال برتر کشوری( ادبیات 2 متوسطه)
تجلی مدارا و آسان گیری در شعر سبک عراقی
تجلی مدارا و آسان گیری در شعر سبک عراقی
نمونه سوال ادبیات فارسی سال دوم
نمونه سوال ادبیات فارسی سال دوم متوسطه
نمونه سوالاتی از درس اسناد و نوشته های حقوقی ( زبا
فراخوان نخستين جشنواره استاني شعر آيين آفتاب
گزارش سفر به ایلام ( همایش کشوری پویه
نویسندگان
اعضای گروه
اسدآباد
بهار
تویسرکان
جوکار
خزل
رزن
سامن
سردرود
فامنین
قروه
قلقلرود
قهاوند
گل تپه
لالجین
ملایر
ناحیه 2
ناحیه1
نهاوند
کبودرآهنگ
تویسرکان
ناحیه1
پیوندها
گروه معارف استان همدان
گروه ادبیات ملایر
بانک مقالات
دبیر خانه زبان و ادبیات فارسی
گروه زبان و ادبیات استان گیلان
گروه آموزشی ادبیات ناحیه 1
گروه آموزشی ادبیات تویسرکان
گروه آموزشی ادبیات خزل
گروه آموزشی ادبیات سامن
گروه آموزشی ادبیات قلقرود
گروه آموزشی ادبیات ناحیه2
گروه آموزشی نهاوند
گروه آموزشی گل تپه
گروه آموزشی قروه درجزین
گروه آموزشی سرد رود
گروه آموزشی بهار
گروه آموزشی کبودرآهنگ
گروه آموزشی اسدآباد
گروه آموزشی فامنین
گروه آموزشی قهاوند
گروه آموزشی لالجین
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM